NAZIV: Let’s Go to Jannah!
TRAJANJE: 3:48

NAZIV: 12345 Salas Song
TRAJANJE: 1:23

NAZIV: Mr. Tree
TRAJANJE: 2:50

NAZIV: Number One For Me
TRAJANJE: 3:30

NAZIV: Bismillah
TRAJANJE: 2:56

NAZIV: Elhamdulillah
TRAJANJE: 3:15