Ciljevi lekcije
Sadržaj lekcije

Esmaul-husna

Muallima Fatima: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu dragi učenici

Na početku mektebske pouke smo naučili da je vlastito ime našeg Gospodara – Allah, dželle še’nuhu.

Ime Allah u Kur’anu je spomenuti 2698 puta i ako znamo da Kur’an ima 600 stranica to znači da je na svakoj stranici, u prosjeku, spomenuto 4,5 puta.

Ali, Allah Uzvišeni ima i druga imena kojima je sebe imenovao u Kur’anu. Je li neko možda zna koliko?

Abdullah: Allah, dželle še’nuhu, ima 99 imena. Slušao sam ilahiju u kojoj se nabrajaju Allahova lijepa imena.

Muallima Fatima: SUper, evo ćemo i mi naći tu ilahiju uz tvoju pomoć i postavićemo je na našoj platformi kako bi je mogli i drugi čuti.

Dragi učenici, 99 Allahovih lijepih imena zovemo – El-esmaul-husna ili samo Esmaul-husna.

Rekao je Allah, dž.š. photo

Rekao je Allah, dž.š.

"Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena - kako budu radili, onako će biti kažnjeni." (El-E'araf, 180)

Rekao je Muhammed, alejhis-selam: photo

Rekao je Muhammed, alejhis-selam:

"Allah, uistinu, ima 99 imena, jedno manje od stotinu. Onaj ko ih bude znao (razumijevao njihova značenja i prema njima se vladao) ući će u džennet." (Buhari)

Naš dragi Gospodar je sebe predstavio nama, svojim robovima, da znamo ko je On. Na primjer, On je Milostivi (Er-Rahman), Svemilosni (Er-Rahim), Onaj Koji prašta (El-Gaffar), Sveznajući (El-‘Alim), itd..

Razmjeti ispravno Allahova lijepa imena i nastojati se prema njima ponašati znači da budemo i mi milostivi u svkaoj situaciji, da praštamo ljudima kada nas povrijede ili nam štetu nanesu, da se trudimo da učimo i da znamo što je moguće više, itd.

Ako je Allah, npr., El-Muhejmin  (Zaštitnik ili Onaj koji bdije nas svojim robovima) to znači da i mi trebamo se zaštitnički ponašati prema ljudima koji su u potrebi ili koji su slabi.

Allahova imena su vječna jer je i On sam Vječan.

Islamski učenjaci su podijelili Allahova lijepa imena u dvoje grupe:

Imena ljepote (esmaul-džemali) su imena koja se osnose na milost i oprost (Milostivi, Svemilosni, Koji prašta, Blagi,…).

Igfir lena ve-rhamna (Oprosti nam i smiluj nam se)

Imena uzvišenosti (esmaul-dželali) su imena koja se odnose na pravdu, suđenje, strogost, kaznu,…kao npr. El-Adil (Pravedni), El-Aziz (Silni), El-Kahhar (Nadmoćni pobjednik), isl.

Shodno našim potrebama, takvim imenima trebamo Allaha zvaliti i moliti. Npr. kada ga molimo da nam grijehe oprosti zvaćemo ga El-Gaffar, kada tražimo da nam da opskrbu onda ćemo Ga zvati sa Er-Rezak isl.

Na kraju sure El-Hašr se nalaze ajeti koje ste učili ili ćete učiti iz kiraeta u kojima se spominje više Allahovih lijepih imena. Ti ajeti su poznati kao ašere “La jestevi” i često se uče ujutro i navečer, a zbog hadisa Muhammeda, alejhis-selam, u kojem jre rekao: “Ko prouči posljednje ajete sure El-Hašr u toku noći ili dana. i umre u toj noći ili tom danu, Allah će mu osigurati džennet.” (Bejheki)

Video
Zadaci