Ciljevi lekcije
Lekcija

Kuranske kratice

Haris-ef.: Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Kur’an ima svoje posebnosti i mi se u mektebu bavimo nekima od njih. Jedna od interesantnih stvari vezaniih za učenje Kur’ana jesu i počeci 29 sura.

Tih 29 sura počinju sa čudno povezanim harfovima koji nemaju nikakvo konkretno značenje i smatra se jednim od kur’anskih čuda.

Ti harfovi se uče tako da se svaki harf izgovara onako kako ga zovemo ili po svome imenu. Npr. druga kur’anska sura El-Bekare počinje sa tri harfa – الم – ELIF LAM MIM i upravo tako izgovaramo tu čudnu kur’ansku kraticu ili skraćenicu; tačnije, to bi bila samostalna slova koja povezana nemaju nikakvo značenje.

Na ilustraciji koju možete vidjeti ovdje je navedeno 14 skraćenica ili pojedinačnih slovao kako počinje 29  kur’anskih sura.

1. Sad ( ص ), naveden na početku istoimene sure Sad;
2. Kaf ( ق ), u istoimenoj suri Kaf;
3. Nun ( ن ), u suri El-Kalem;
4. Ha-Mim ( حم ), u šest kur’anskih sura: El-Mu’min, Fussilet, Ez-Zuhruf, Ed-Duhan, El-Džasija i El-Ahkaf;
5. Ta-Ha ( طه ), u suri Ta-Ha;
6. Ta-Sin ( طس ), u suri En-Neml;
7. Ja-Sin ( يس ), u suri Ja-Sin;
8. Elif-Lam-Mim ( الم), u šest sura: El-Bekara, Alu Imran, El-Ankebut, Er-Rum, Lukman i Es-Sedžda;
9. Elif-Lam-Ra ( الر ) u pet sura: Junus, Hud, Jusuf, Ibrahim, El-Hidžr;
10. Ta-Sin-Mim ( طسم ), u dvije sure: Eš-Šuara i El-Kasas;
11. Elif-Lam-Mim-Sad ( المص ), u suri El-Eʻraf;
12. Elif-Lam-Mim-Ra ( المر ), u suri Er-Ra‘d;
13. Kaf-Ha-Ja-Ajn-Sad ( كهيعص ), u suri Merjem, i
14. Ha-Mim-Ajn-Sin-Kaf ( حم عسق ), u suri Eš-Šura

Prenosi se da je rekao Ebu Bekr, r.a.: photo

Prenosi se da je rekao Ebu Bekr, r.a.:

„Svaka knjiga ima neku tajnu, a tajna Kur'ana su slova s kojima počinju sure."

Zadaci