Ciljevi lekcije

Sadržaj lekcije
Učenje Sure El-Kari'ah - Ilmihal 3
Učenje Sure El-Kari'ah - 10 puta
Tekst i prijevod sure El-Kari'ah

Sura El-Kar'iah

Prijevod

E'UZUBILLAHI MINE-Š-ŠEJTANI-R-RADŽIM
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

 1. EL-KARI'AH.
 2. MEL-KARI'AH.
 3. VE MA EDRAKE MEL-KARI'AH.
 4. JEVME JEKUNUN-NASU KEL-FERAŠIL-MEBSUS.
 5. VE TEKUNUL-DŽIBALU KEL-'IHNIL-MENFUŠ.
 6. FE EMMA MEN SEKULET MEVAZINUH.
 7. FE HUVE FI 'IŠETI(N)-RRADIJEH.
 8. VE EMMA MEN HAFFET MEVAZINUH.
 9. FE-UMMUHU HAVIJEH.
 10. VE MA EDRAKE MAHIJEH.
 11. NARUN HAMIJEH.

Tražim zaštitu Allahovu od šejtana prokletog
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 1. Smak svijeta!
 2. Šta je Smak svijeta?
 3. i šta ti znaš o Smaku svijeta?
 4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani,
 5. a planine kao šarena vuna iščupanā.
 6. Onaj u koga njegova djela budu teška –
 7. u ugodnu životu će živjeti,
 8. a onaj u koga njegova djela budu lahka –
 9. boravište će mu bezdan biti.
 10. A znaš li ti šta će to biti? –
 11. Vatra užarena!
Vježbe
Zadaci