VUDŽUD  (Bog ima i postoji).  Sve oko nas nam govori o nužnosti postojanja Stvoritelja, Zakonodavca, koji je ovo sve stvorio i odredio zakone po kojima će sve funkcionisati.

Ni jedan se zakon ne može zamisliti bez zakonodavca pa ni prirodni zakoni po kojima se sve odvija. Allah dž.š. kaže u Kur’anu: „U stvaranju nebesa i zemlje, u promjeni dana i noći su dokazi Allahove opstojnosti za pametne.“

KIDEM  (Allahove postojanje oduvijek).  Allah dž.š. je sve stvorio, ali nije stvoren, niti je postao, jer što je stvoreno ili postalo nastalo je nakon što ga nije bilo a Allah dž.š. je oduvijek.

Allah dž.š. kaže: „On je prvi i posljednji…“

BEKA  (Božija vječnost i beskonačnost).  Allahovom dž.š. opstojanju nema kraja. Što je bez početka samo po sebi je nužno, a što je nužno nemože nestati. Allah nema početka i nema kraja. Kur’an kaže: „On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Nevidljivi – On savršeno sve zna.“

VAHDANIJJET   (Allah je jedan).  Allah dž.š. je jedan i jedini i osim Njega drugog Boga nema. Allah dž.š. kaže: „Kada bi bilo više bogova propali bi i nebesa i zemlja“, a u suri Ihlas se kaže: „Reci On je Allah – jedan!“ Svi Božiji poslanici su propovijedali vahdanijjet – monoteizam. Kur’an odbacuje politeizam – vjerovanje u više bogova i za mušrike kaže da im nema oprosta.

MUHALEFETUN  LIL  HAVADISI  (Božija neuporedivost sa bilo čim).

Ako se ne može ni sa čim uporediti, jer nije ničemu, što je stvoreno, sličan. Kur’an kaže:

„Allahu nije ništa slično“ i zabranjuje da Ga upoređujemo sa nečim:

„Ništa sa Allahom ne upoređujte.“ On se ne može prostorom i vremenom ograničiti.

KIJAMUN  BI  NEFSIHI  (Božija samoopstojnost).  Odnosno, Allah sam po sebi opstoji,

i On je neovisan od bilo koga i od bilo čega. Njemu nije ništa potrebno. On je u svemu savršen bez ikakvih mana i nedostataka. On kaže: „Ljudi vi ste ovisni o Allahu, a Allah je neovisan i hvale dostojan.“