HAJAT – (Božiji život)

Allah je vječno živ i vječno prisutan, nije postao i neće Ga nestati. Allah dž.š. kaže: „Osloni se na vječno Živog, koji ne umire.“ „Allah je – nema Boga osim Njega, Živi i Vječni.“

‘ILM – (Božije znanje)

Božije znanje nije ograničeno vremenom niti prostorom i ono je sveobuhvatno. Allah dž.š. kaže: „Zar On ne zna šta je stvorio. On je o svemu potanko upoznat.“

„On zna i izdajnički pogled očiju i sve što grudi kriju.“

SEM’  i  BESAR – (Božiji sluh i vid)

Njegov sluh i vid su savršeni i bez ikakvih tjelesnih ograničenja i nedostataka. On kaže:

„Allah sve čuje i vidi.“

KELAM – (Božiji govor)

Allah dž.š. govori Sebi svojstvenim govorom. Razgovarao je sa pojedinim pejgamberima. Ljudi ne mogu sebi predstaviti kako Allah govori ali mogu slušati Njegove riječi, čitati ih i razumijevati jer su sadržane u Kur’anu. Allah dž.š. kaže: „Ko istinitije govori od Allaha.“

IRADET – (Božija volja)

Svako dobro i svako zlo se u ovoj vasioni uistinu događa s Njegovim htijenjem i voljom. Njegova volja je neograničena i savršena. Allah dž.š. kaže: „Njegova je odredba kada nešto želi da kaže: Budi i to biva.“  „On čini što hoće.“

KUDRET – (Božija moć)

Njegova svemoć obuhvata sve što je samo po sebi moguće. Njegova moć je prostorno i vremenski neograničena. On kaže: „Allah je svemoćan.“  „On sve zna i sve može.“

TEKVIN – (Božije stvaranje)

Tekvin je temelj svih Allahovih svojstava djelovanja kao što su: stvaranje svemira, davanje opskrbe, stvaranje i oduzimanje života i ponovno proživljenje. Sve je stvorio što je samo po sebi moguće da postoji, a što nije i ne spada u djelokrug Njegova stvaranja. On kaže:

„Allah je Stvoritelj svega postojećeg.“