Kao dječak je h. Alija primio islam. Zamijenio je u postelji Muhammed a.s. kada je bila hidžra. Bio je učesnik mnogobrojnih dvoboja sa mušricima. Opremio je Muhammeda a.s. kada je on umro. Kada mu je bilo ponuđeno da bude halifa prihvatio je pod uslovom da ga priznaju Talha i Zubejr ibni ‘Avvam.

Smijenio je sve namjesnike Osmanove ali se suprostavio Muavija. Talha i Zubejr počeše raditi protiv Alije u Basri tražeći da se kazne ubice Osmanove. Sukobiše se u blizini Basre u bitci koja je poznata pod imenom „Bitka oko deve“ jer je h. Aiša jahala na devi.

  1. Alija preselio je u Kufu i proglasio je prijestolnicom. Muavija je krvavom košuljom u Damasku podstrekavao na osvetu te su se na Sifinu sukobile vojske h. Alije i Muavije 656. godine pa kad je Muavija vidio da će izgubiti naredio je vojsci da Kur’ane podignu na koplja kako bi im se presudilo po njemu. Alija je morao pristati pa u ime njegovo pregovarač je bio Ebu Musa el – Eš’ari, a u ime Muavije, ‘Amr ibni ‘As te su se njih dvojica dogovorili da obojicu smijene sa vlasti, ali ‘Amr prevari Musaa tako što mu reče da on prvi smijeni Aliju i kad to ovaj učini onda ‘Amr povika da on proglašava Muaviju za halifu.

Haridžije se pobune i protiv Muavije i Alije pa ih Alija porazi a onda se oni zavjetovaše da ubiju i Aliju i Muaviju i ‘Amr ibni ‘Asa. Uspjeli su jedino zatrovanom strelicom ubiti Aliju 661. godine.