• VJEROVANJE U  ALLAHA  DŽ.Š.

 

Allah dž.š. kaže: „Reci! Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje. On hrani, a Njega niko ne hrani. Reci! Meni je naređeno da budem prvi među onima koji se pokoravaju i nikako ne budi od onih koji Mu druge ravnim smatraju.“ (El-En’am 14)

„A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći Allah – pa kuda se onda odmeću?“

(Ez-Zuhruf 87)

„Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: Nema Boga osim Mene, zato Mene obožavajte.“ (El-Enbija 25)

„O vjernici, vjerujte u Allaha, i u poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Poslaniku Svome objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije, a onaj ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke Njegove i u poslanike Njegove i u onaj svijet – daleko je zalutao.“ (En-Nisa 136)

„Zašto da se ne klanjam onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti.“ (Ja-sin 22)

 

  • MELEKI

 

Allah dž.š. kaže: „Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i Knjige Njegove i poslanike Njegove.“

(El-Bekare 285)

„Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje koji meleke sa po dva, tri i četiri krila, čini izaslanicima, On onome što stvara dodaje što hoće, On uistinu sve može.“ (Fatir 1)

„Svakome od nas mjesto je određeno, mi smo u redove poredani, i samo Njega hvalimo.“

(Es-Saffat 164 – 166)

„On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici, nakon što ste postali muslimani.“ (Ali Imran 80)

„A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari koji znaju ono što radite.“ (Infitar 10)

 

  • OBJAVE

 

Allah dž.š. kaže: „I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali.“ (El-Enbija 7)

„On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisano Nuhu i ono što objavljujemo tebi i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau; Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte.“

(Eš-Šura 13)

„I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali.“ (Er-R’ad 38)

„On tajne zna i On tajne Svoje ne otkriva nikome, osim onome koga On za poslanika odabere.“ (El-Džinn 26 – 27)

„Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekim je od njih Allah govorio, a neke je za više stepene uzdigao. A Isau sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali.“ (El-Bekare 253)

 

                                                                             

  • POSLANICI

 

Allah dž.š. kaže: „Svaki narod je imao poslanika.“ (Junus 47)

„Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom.“ (Feth 29)

„I spomeni u knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik.“

(Merjem 54)

„Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi

ne zna.“ (Es-Sebe’ 28)

„Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svim svjetovima bio opomena.“ (El-Furkan 1)

 

  • PROŽIVLJENJE

 

Allah dž.š. kaže: „I u rog će se puhnuti i umrijeti će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao, poslije će se u rog drugi put puhniti i oni će, odjednom, ustati i čekati.“ (Ez-Zumer 68)

„Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a Mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo koja je mrtva bila, takvo će biti oživljenje.“ (Fatir 9)

„Reci: I drevni i kasniji, u određeno vrijeme jednog određenog dana bit će sakupljeni.“

(El-Vaki’ah 49 – 50)

„Onako kako smo ih prvi puta iz ničega stvorili, tako ćemo ih ponovo iz ništa stvoriti.“

(El-Enbija 104)

„Ma gdje bili Allah će vas sve sabrati, Allah zaista sve može.“ (El-Bekare 148)

 

  • SUDNJI DAN

 

Allah dž.š. kaže: „Čas oživljenja će sigurno doći, od svakoga ga tajim.“ (Ta-Ha 15)

„Zar oni o onom svijetu da što znaju? Ništa! Oni u njega sumnjaju, oni su slijepi prema njemu.“ (En-Neml 66)

„Gospodaru moj oprosti meni, i mojim roditeljima i svim vjernicima – na Dan kada se bude polagao račun.“ (Ibrahim 41)

„Bit će to naporan dan nevjernicima, neće biti lahak.“ (El-Muddessir 9 – 10)

„Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati Dana koji će djecu sijedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja Njegova će se ispuniti.“ (El-Muzzemmil 17 – 18)

                                         

  • DŽENNET I  DŽEHENNEM

 

Allah dž.š. kaže: „I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao.“

(Merjem 71)

„Oni koji budu lica okrenutih zemlji, u Džehennem vučeni bit će, u najgorem položaju i u najvećoj nevolji.“ (El-Furkan 34)

„Na dan kada upitamo Džehennem: Jesi li se napunio? On će odgovoriti: Ima li još?“ (Kaf 30)

„I niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su učinili skrivene radosti čekaju.“

(Sedžda 17)

„I stanovnici vatre dozivaće stanovnike Dženneta: Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario! A oni će reći: Allah je to dvoje nevjernicima zabranio.“

(El-Ea’raf  50)

 

                                                                          

  • NAMAZ

 

Allah dž.š. kaže: „I obavljaj namaz da Me se sjećaš.“ (Ta-Ha 14)

„U strpljenju i namazu tražite pomoć od Allaha.“ (El-Bekare 46)

„Budite ustrajni u obavljanju namaza a naročito srednjeg namaza.“ (El-Bekare 238)

„Pa su iza njih došli naraštaji koji su ostavljali namaz i slijedili strasti. Oni će kao kaznu zlo sresti.“ (Merjem 59)

„Uistinu je postigao spas onaj ko se očisti i spominje ime svoga Gospodara i klanja namaz.“

(El-E’ala 14 – 15)

 

  • NAUKA

 

Allah dž.š. kaže: „Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška.“

(Al-‘Alek 1 – 2)

„Allah svjedoči da nema drugog Boga osim Njega, a meleki i učeni – i da On postupa pravedno. Nema Boga osim Njega, Silnog i Mudrog.“ (Ali Imran 18)

„To su primjeri koje Mi navodimo ljudima, ali ih samo učeni shvataju.“ (El-‘Ankebut 43)

„Reci! Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju.“ (Ez-Zumer 9)

„Da smo slušali ili razmišljali, ne bi smo među stanovnicima Džehennema bili.“ (El-Mulk 10)

 

  • DOBROČINSTVO

 

Allah dž.š. kaže: „A vi se potrudite da druge, čineći dobra djela pretečete.“ (El-Bekare 148)

„Požurite prema oproštenju vašeg Gospodara i Džennetu čija je širina kao nebesa i zemlja, pripremljenom za bogobojazne.“ (Ali Imran 133)

„One koji se budu zbog nas borili, Mi ćemo sigurno putevima koji nam vode uputiti, a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine.“ (El-‘Ankebut 69)

„Onaj koji bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga.“ (Ez-Zilzal 7)

„A ono što od imetka drugima date – Allah, sigurno zna za to.“ (El-Bekare 273)

 

  • DIJELJENJE IMETKA

 

Allah dž.š. kaže: „Onaj koji dobro čini – sebi ga čini.“ (El-Džasije 15)

„Što god vi udijelite – On će to nadoknaditi.“ (Es-Sebe’ 39)

„Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koje u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikog ne zadužuje više nego što mu je dao.“ (Et-Talak 7)

„O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas Mi darujemo, prije nego što dođe Dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu.“

(El-Bekare 254)

„Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz koga nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna, a Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (El-Bekare 261)