1. Tehijjetu-l-mesdžid

Ovu nafilu klanjamo prilikom posjete nekoj džamiji, pred džumu-namaz i kada god dođemo u džamiju i to prije nego li sjednemo, u koliko nije vrijeme kad je pokuđeno klanjati neki namaz. Muhammed a.s. kaže: „Kad neko od vas uđe u džamiju neka klanja dva rekata prije nego što sjedne.“ Ponavljanjem ulaska u džamiju više puta dovoljno je klanjati jedan tehijjetu-l-mesdžid. Ko sjedne ne oslobađa se od ovog namaza, iako je bolje klanjati prije nego li sjednemo. Ko ne obavi ovo zbog posla ili gubljenja abdesta neka kaže: „Subhanallahi  vel  hamdu  lillahi  ve  lailahe  illallahu  vallahu  ekber.“  Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: „Nevejtu  en  usallije  lillahi  te’ala  salatel  mesdžidi  edaen  mustakbile-l-kibleti  Allahu  ekber.“

 

  1. Istihare namaz

Istihara je namaz koji se klanja kada se između dva posla ili neke namjere nismo u stanju odabrati ono što je bolje za nas. Božiji Poslanik nam je preporučio ovaj namaz rekavši:

„Neće se kajati ko klanja istiharu.“ Džabir ibni Abdullah je kazao: „Božiji poslanik bi nas poučavao istihari kao što bi nas poučavao nekoj suri u Kur’anu.“

Istihara se klanja uoči ponedjeljka i petka sve do sedam puta dok nam se u snu ne pokaže rješenje. Klanja se kao i sabahski sunnet, učeći na prvom rekatu poslije fatihe sura Kafirun, a na drugom rekatu sura Ihlas. Zanijeti se: „Nevejtu  en  usallije  lillahi  te’ala  salate-l-istihareti  edaen  mustakbile-l-kibleti  Allahu  ekber.“

 

  1. Salatu-l-Hadždže

Salatu-l-Hadždže je namaz koji klanjamo kada imamo neku potrebu. Muhammed a.s. je rekao: „Ko bude imao neku potrebu kod Allaha ili ljudi neka lijepo uzme abdest pa neka klanja dva rekata. Zatim neka zahvali Allahu dž.š. i prouči salavat na pejgambera a poslije neka prouči dovu: Lailahe illallahu-l- halimu-l-kerimu, subhanallahi  rabbi-l-arši-l-‘azimi,

el-hamdu  lillahi  rabbi-l-‘alemin,  es’eluke  mu’džibati  rahmetike  ve  ‘azaime  magfiretike,

vel  ganimete  min  kulli  birrin,  ve-s-selamete  min  kulli  ismin,  la  teda’  li  zenben  illa  gaferteh,  ve  la  hemmen  illa  feredžteh,  ve  la  hadždžeten  hije  leke  ridan  illa  kadajteha

ja  erhame-r-rahimin.“

                                                                      

Nema posebno vrijeme u kome se klanja a zanijeti se: „Nevejtu  en  usallije  lillahi  te’ala  salate-l-hadždžeti  edaen  mustakbile-l-kibleti  Allahu  ekber.“ Klanja se kao sabahski sunnet.

  1. Duha namaz

Duha namaz se klanja pola sata poslije izlaska sunca pa sve do pred podne. Ima dva ili više rekata ali ne više od dvanaest rekata. Muhammed a.s. je rekao:

„Na svaki zglob je insan dužan, kad osvane dati sadaku. Tespih (subhanallah) je sadaka, tahmid (el-hamdu lillah) je sadaka, tehlil (lailahe illallah) je sadaka, tekbir (Allahu ekber) je sadaka, narađivanje dobra a zabranjivanje zla je sadaka, a sve ovo zamjenjuje dva rekata Duha namaza.“ Zanijeti se: „Nevejtu  en  usallije  lillahi  te’ala  salate-d-duha  edaen  mustakbile-l-kibleti  Allahu  ekber.“

 

  1. Kijamu-l-Lejl (noćni namaz)

Salatu-l-Lejl ili kijamu-l-Lejl je noćni namaz koji se klanja pred zoru dva ili više rekata, a zanijeti se: „Nevejtu  en  usallije  lillahi  te’ala  salate-l-lejli  edaen  mustakbile-l-kibleti  Allahu  ekber.“ Allah dž.š. kaže: „Noću su malo spavali a zorom istigfar činili.“

Muhammed a.s. je rekao: „O ljudi širite selam, hranite gladne, obilazite rodbinu, klanjajte noću kad svijet spava ućiće te u Džennet sa selamom.“ U posljednjoj trećini noći Allah dž.š. upućuje poziv ljudima: „Ko Mi se obrati dovom, Ja ću mu odgovoriti, ko zatraži nešto od Mene, Ja ću mu dati, ko zatraži oprost, Ja ću mu oprostiti.“

 

  1. Salatu-l-havf

To je namaz u strahu i on se klanja u toku borbe i to na tri načina:

  • Kad neprijatelj nije u pravcu Kible jedna skupina će klanjati 2 rekata sa imamom, a potom ga napustiti i sama upotpuniti namaz i stati spram neprijatelja. Druga skupina će doći i klanjati sa imamom ono što mu je ostalo od namaza pa poslije upotpuniti.
  • Kad je neprijatelj u pravcu Kible svi će zajedno klanjati ali će na sedždu ići prva grupa pa kad se vrate sa sedžde tada će ići na sedždu druga grupa i tako cijeli namaz.
  • Kad je borba pa se bojni redovi poremete klanjat će svako kako može.

 

  1. Salatu-l-istiskal

Klanja se kada nastupi suša i to u vrijeme kada nije mekruh klanjati. Na prvom rekatu se uči naglas Fatiha i Sebbihisme  rabbike, a na drugom poslije Fatihe  El-Gašijeh.

Poslije se održi hutba pa se prouči dova okrenut prema Kibli a dlanove prema zemlji.

Sporno je pitanje u vezi ove nafile da li je uopšte klanjati ili ne ili samo proučiti dovu za kišu.