Istinita i prava vjera je jedino objavljena vjera, koju je Bog preko svojih odabranika, pejgambera, objavio ljudima. Objavljena vjera je jedna a to je islam kojeg je Bog objavljivao ljudima po potrebi preko svojih poslanika. Naše znanje o tome se zasniva na Kur’anu i sve što je do sada objavljeno prijašnjim poslanicima je u suštini sadržano u Kur’anu, a sve što je vremenom iskrivljeno odbačeno je posljednjom objavom.

Danas vidimo objavljenu vjeru u tri oblika ili tri vjere: Jevrejstvo, Kršćanstvo i Islam.

Jevreji priznaju sve predhodne objave i poslanike izuzev Isaa a.s. i Muhammeda a.s.

Uglavnom se drže Musaove (Mojsijeve) objave.

Kršćani vjeruju u sve poslanike osim Muhammeda a.s. i drže se Isaove a.s. objave.

Muslimani vjeruju u sve poslanike i drže se posljednje objave Kur’ana. Prve dvije vjere su se udaljile od same objave pa ih danas ne bi mogli poznati ni njihovi vjerovjesnici.

Ipak ima mnogo stvari u kojima se slažu, a osnovno je da su sve tri ove vjere monoteističke, zasnivaju se na Božijem jedinstvu ali se razlikuju u tumačenju i shvatanju Božijeg jedinstva.