Faraon Merneptah naredio je ubijanje sve novorođene muške djece. Musaova majka kada je rodila Musa’a a.s. položila ga je u korpu i pustila niz rijeku.

Korpa u kojoj je bio Musa a.s. zaustavila je se pred dvorcem Faraonovim gdje ga je našla njegova žena Asija, koja ga je i odhranila.

Musa a.s. morao je pobjeći u Medjen gdje mu je Šuajb a.s. pružio utočište od koga se i oženio.

Tu mu Allah dž.š. daruje poslanstvo i naređuje mu da se vrati Faraonu i da ga pozove u vjeru i pri tom ga ojača mu’džizama. Musa je pozivao Faraona u vjeru i pokazivao mu razne mu’džize od kojih ističemo: pretvaranje štapa u zmiju, bjelilo ruke, pretvaranje vode u krv i dr. ali ništa nije pomoglo da ga Musa a.s. ubijedi da primi islam.

Kada je Faraon pustio Musaov narod da ide pokajao se i krenuo za njim s vojskom u potjeru.

Musa je došavši do mora udario štapom po vodi te se more razdvojilo, a Musa je sa narodom prešao na drugu stranu, a kada je Faraon i vojska mu bili u moru ono se ponovo spojilo i potopilo ih. Bog je sačuvao Faraonovo tijelo i ono se mimificirano nalazi u Kairskom muzeju. Musaov narod se i pored svih očitih blagodati prema njemu odrekao vjere u Boga i počeo obožavati zlatno tele čim ih je Musa napustio radi primanja Allahove objave.

Allah ih je zbog toga kaznio pa su 40 godina lutali pustinjom. Narod kome je Musa a.s. došao kao poslanik od Allaha zvao se narod Benu Israil (sinovi Israilovi).

Pošto je Musa a.s. imao govornu manu te nije mogao tečno i razgovijetno govoriti, Allah dž.š. mu je dao pomagača njegova brata Haruna a.s. koji je također bio poslanik.