Zekat je farzi ajn svakom imućnom muslimanu-ki koji posjeduje nisab mimo osnovnih životnih potreba. Zekat znači; čišćenje, pranje, uvećanje, porast kojim se imetak čisti i uvećava se bereketom. Allah dž.š. kaže:

„Uzmi iz njihovih dobara zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš.“

„U njihovim imetcima imaju pravo oni koji traže i oni koji su uskraćeni.“

Muhammed a.s. je rekao: „Ko klanja namaz a ne dijeli zekat on nema ni namaz.“

Uvjeti da bi se mogao dati zekat:                                            

 • da je musliman,
 • da je pametan,
 • da je punoljetan,
 • da je slobodan,
 • da je vlasnik.

Za zekat je potreban i nijjet pa ako bi neko podijelio nešto bez namjere za zekat to bi bila ibična sadaka. Predmet zekata je slijedeće imovina koja je prigodinila i ima nisab:

Zlato i srebro, novac, i vrijednosni papiri. Nisab zlata je 91,6 grama, a srebra 641,5 grama dok je nisab novca adekvatan zlatu i srebru. Daje se 2,5 % odnosno četrdeseti dio.

Trgovačka roba, nisab kao i predhodni kao i količina koja se daje.

Poljoprivredni proizvodi su predmet zekata ako imaju nisab 5 brodskih tovara 653 kg. i daje se 10 % ako je prirodno natapanje a 5 % ako je vještačko natapanje vodom. Daje se na dan berbe. Na med se daje 10 % bez razlike kolika je količina.

Na stoku se daje ako ima nisab koji je za krupnu stoku 30 grla a za sitnu stoku 40 grla.

Daje se jedno goveče od dvije godine i jedna ovca na četrdeset ovaca.

Zekat na potraživanja se daje kad se realizuje, a na trgovačku robu u vrijednosti jedne petine potraživanja a na ostala koja potiču od ne trgovačkih i ugovorenih odnosa kad se ostvari cilj nisab ako je protekla godina od prispjelosti duga. Allah dž.š. je odredio kome se daje zekat u ajetu: „Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji su ga sakupili, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku namjerniku. Allah je odredio tako a Allah sve zna i Mudar je.“

Zekat se ne može dati:

 • nemuslimanu,
 • onome ko ima dovoljno imetka za izdržavanje,
 • bračnom drugu,
 • ocu, djedu, majci (uzlazna loza) niti djeci i unucima (silazna loza),
 • umno poremećenoj osobi niti malodobniku, ali staratelj za njih može primiti,
 • svome dužniku radi oduživanja duga,
 • dobrotvornim ustanovama za koje se ne zna kako će ga upotrebiti.

U našim prilikama po mišljenju većine uleme najvažnija je sedma kategorija „za opće dobro“ koja obuhvata sve vidove islamskog obrazovanja odnosno podizanje i razvijanje vjerskih ustanova i zavoda koji imaju za cilj očuvanje islama.

Zekat se daje tokom cijele godine