Opći dio

Tri nivoa mektebske pouke

Nastavni plan i program definiran je po nivoima i obuhvata tri nivoa mekteba, tj. polaznike starosne dobi od 6/7 do 14/15 godina. Polaznici prvog nivoa su u pravilu starosne dobi od 6 do 8 godina, polaznici drugog nivoa su starosne dobi od 9 do 11 godina i polaznici trećeg nivoa su starosne dobi od 12 do 15 godina.

Predmetno-časovna osnova

Nastavni plan i program mektebske pouke baziran je na predmetnoj osnovi na godišnjem nivou. Programskim sadržajima je obuhvaćena osnovna nastavna materija za svaki nivo koju polaznici trebaju usvojiti tokom pohađanja mekteba.

Organizacija mektebske pouke

Polaznici se upisuju u odgovarajući nivo mekteba shodno uzrastu/starosnoj dobi ili prema nivou dostignutog znanja. Nivo dostignutog znanja utvrđuje se na početku mektebske godine putem usmene i praktične provjere na osnovu evidencije iz prethodne godine. Upis polaznika po nivoima Nastavnim planom i programom predviđeno je na uvodnim časovima.

Mektebska pouka se održava jednom sedmično – srijeda, subota ili nedjelja, ujednačeno na nivou Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj (IZBCH). Raspored održavanja utvrđuje se na nivou džemata početkom mektebske godine, što odobrava glavni imam uz saglasnost Savjeta glavnog imama (SGI). Po ukazanoj potrebi, uz saglasnot glavnog imama i SGI može se omogućiti fleksibilnije vrijeme za mektebsku pouku koje bi više odgovaralo polaznicima mekteba i njihovim roditeljima. Realizacija Nastavnog plana i programa predviđena je na principu dva do četiri sata sedmično, po mogućnosti za svaki nivo tako da se utvrđuje standardna norma muallima/muallime 35 sedmica godišnje. Sređivanje pedagoške dokumentacije na uvodnim a zaključivanje ocjena (hatme) Nastavnim planom i programom predviđeno je i završnim satima

Godišnji plan rada

Mektebska godina traje 35 sedmica godišnje. Pri izradi godišnjeg plana rada potrebno je predvidjeti dovoljan broj sati za obradu novog gradiva, utvrđivanje, uvježbavanje, obnavljanje i provjeru stečenog znanja i vještina. Nastavni plan i program sadrži i ostale sadržaje kojima predviđa dovoljan broj časova za vannastavne aktivnosti: pripremanje prigodnih programa, horska sekcija, izleti u prirodu i slično. Muallim/muallima planira najpogodnije termine, vrijeme za vannastavne aktivnosti. Operativni godišnji plan rada treba da omogućava veliku fleksibilnost i praktičnost u smislu efikasnijeg postizanja cilja, zadataka i odgojno- obrazovnih ishoda mektebske pouke.

Za svaki nivo vrši se izbor odgovarajućih dopunskih vannastavnih sadržaja (ilahije, rad sekcija, sportsko-rekreativne aktivnosti i drugo) kako bi se upotpunila realizacija godišnjeg Nastavnog plana i programa a sadržaj učinio zanimljivijim, poticajnijim i svježijim.

Realizacija Nastavnog plana i programa je moguća kroz različite oblike i metode
rada

Programski okvir

Usvojeni Nastavni plan i program primjenjivat će se na području cijele Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj sa posebnim specifičnosti zemje boravka (Švicarske). Nastavni plan i program ima veliku ulogu u očuvanju bosanskog jezika, kulture, tradicije, itd.

Zadaci mektebske pouke

Zadaci mektebske pouke su:

 • upoznati polaznike sa temeljima islamskog učenja,
 • polaznike poučiti osnovnim islamskim propisima,
 • kod polaznika razviti i snažiti vjeru (iman),
 • polaznike osposobiti za praktičnu primjenu naučenog u svakodnevnom životu (islam),
 • u polaznicima razviti plemenitu i snažnu islamsku ličnost (ihsan),
 • kod polaznika formirati svijest i spremnost za čuvanje islamskih vrijednosti kroz lični, porodični i društveni život,
 • polaznike podsticati na razvijanje međuljudske ljubavi, razumijevanja i pozitivnih međuljudskih vrijednosti,
 • polaznike usmjeravati na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje,
 • kod polaznika formirati svijest o pripadnosti džematu i Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švicarskoj
 • kod polaznika formirati svijest o pripadnosti Islamskoj zajednici u BiH i islamskom ummetu,
 • kod polaznika formirati svijest i razvijati ljubav prema domovini (BiH, Sandžaku, Kosovu),
 • kod polaznika razvijati ispravan odnos prema Božijim blagodatima, prirodi i potrebi njenog čuvanja,
 • polaznike upućivati i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

Očekivani opći odgojno-obrazovni ishodi / postignuća mektebske pouke

Očekivani odgojno-obrazovni ishodi / postignuća polaznika mektebske
pouke su:

 • vjerska i opća pismenost (čitanje arapskog pisma, poznavanje i primjena tedžvidskih pravila),
 • ovladavanje osnovnim znanjima islamske nauke,
 • ovladavanje osnovnim islamskim propisima, tj. da ih znaju nabrojati, imenovati, definirati, reproducirati i navesti,
 • razumijevanje osnovnih islamskih propisa, tj. da znaju opisati, objasniti, razlikovati, zaključiti, prevesti, demonstrirati i pokazati,
 • usvajanje osnovnih islamskih vrijednosti i načela,
 • primjenjivanje i prakticiranje usvojenog i naučenog u svakodnevnom životu,
 • svjesnost pripadnosti džematu i Islamskoj zajednici u BiH,
 • svjesnost pripadnosti islamskom ummetu,
 • jasna predstava o značaju islamskog odgoja i nauke u savremenom životu,
 • evidentne razlike nivoa postignuća na početku I (prvog) i na kraju III (trećeg) nivoa mektebske pouke.

Prvi nivo

Zadaci mektebske pouke - I nivo

 • približiti polaznicima značenje islama,
 • upoznati polaznike s islamskim pozdravom,
 • upoznati i poučiti polaznike 33 šarta,
 • poučiti polaznike Fatihu i pet posljednjih sura u Kur'anu,
 • upoznati i poučiti polaznike kraćim dovama koje se uče svakodnevno,
 • upoznati i poučiti polaznike pripremama za namaz,
 • upoznati i poučiti polaznike namaskim ruknovima,
 • upoznati polaznike sa pet obaveznih namaza tokom dana,
 • poučiti polaznike sabah i akšam-namaz,
 • upoznati polaznike sa mubarek-danima i otkriti dimenziju radovanja i zajedništva u njima.

Programski sadržaji

1. Kiraet:
 • Učenje sure El-Fatihe s prijevodom
 • Učenje sure El-Ihlas s prijevodom
 • Učenje sure En-Nas s prijevodom
 • Učenje sure El-Felek s prijevodom
 • Učenje sure El-Leheb
 • Učenje sure En-Nasr
 • El-Bekare, 255. ajet Ajetu-l-Kursija
2. Akaid
 • Kako se zove naša vjera
 • Kelimei-šehadet Kako potvrđujemo pripadnost islamu
 • Allah je Svemogući Stvoritelj
 • Čovjek je najljepše Allahovo stvorenje
  Upoznavanje sa 33 šarta
 • Imanski šarti s prijevodom
 • Islamski šarti
 • Namaski šarti - prije namaza
 • Namaski ruknovi – sastavni dijelovi namaza
 • Abdestni šarti
 • Gusulski šarti
 • Tejemumski šarti
3. Fikh
 • E'uza i Bismilla s prijevodom E'uza i Bismilla
 • Dove za hairli početak Rabbi jessir s prijevodom
 • Rabbi zidni ilma
 • Veličanje Allaha
 • Subhaneke s prijevodom
 • Učenje Ettehijjatu
 • Učenje Salavata
 • Učenje dove Rabbena atina s prijevodom
 • Učenje dove Rabbenagfirli s prijevodom
 • Dova poslije ezana
 • Kunut-dova
 • Međuljudski odnosi
 • Pozdravljanje među ljudima Islamski pozdrav - selam
 • Namaski šarti – Uvjeti prije namaza
 • Prvi šart za namaz
 • Drugi šart za namaz
 • Abdest
 • Šta kvari abdest
 • Treći šart za namaz
 • Četvrti šart za namaZ
 • Ezan i ikamet
 • Peti šart za namaz
 • Šesti šart za namaz
 • Namaski ruknovi - sastavni dijelovi namaza Obrada namaskih ruknova; iftitahi-tekbīr, kijam i kirāet Obrada namaskih ruknova: rukū, sedžda i ka'dei-ehīre (sjedenje)
 • Upoznavanje sa pet obaveznih namaza
 • Sabah
 • Akšam
 • Zikr – tespih poslije namaza
4. Ostali sadržaji i vannastavne aktivnosti
 • Mekteb Upoznavanje s mektebom
 • Ja volim i idem u mekteb
 • Žuri Mirza na pouku
 • Muhammed, a.s., je naš poslanik
 • Lijepo ponašanje
 • Prednost desne strane
 • Ponašanje pri ulasku i izlasku (kuća, stan, džamija, mekteb, škola, auto,
  kupatilo...)
 • Pripremanje prigodnih programa
 • Muslimanski mubarek-dani
 • Radost Ramazanskog bajrama
 • Radost Kurban-bajrama
 • Za Bajram je lijepo i pohvalno...
 • Bajramske aktivnosti polaznika mekteba
 • Nova hidžretska godina
 • Mevlud – rođenje Muhammeda, a.s.
 • Prirodno okruženje
 • Voda je izvor života
 • Orijentacija u prirodi i određivanje kible
 • Sport i rekreacija

Očekivani odgojno-obrazovni ishodi / postignuća polaznika mektebske pouke - I nivo

 • definiraju značenje islama,
 • naučili su islamski pozdrav i primjenjuju ga,
 • imenuju i nabrajaju 33 šarta,
 • zapamtili su, ponavljaju i ispravno uče Fatihu, pet posljednjih sura i Ajetu-l- kursiju,
 • ponavljaju i reproduciraju kraće dove koje se uče svakodnevno,
 • praktično i po redoslijedu ponavljaju, pripreme za namaz,
 • imenuju i objašnjavaju namaske ruknove,
 • imenuju pet obaveznih namaza tokom dana,
 • imenuju i praktično ponavljaju sabah i akšam,
 • nabrajaju i opisuju mubarek-dane.

Drugi nivo

Zadaci mektebske pouke - II nivo

 • upoznati i poučiti polaznike harfovima
 • kur'anskom pismu,
 • upoznati i poučiti polaznike osnovnim tedžvidskim pravilima,
 • poučiti polaznike (4) četiri pretposljednje sure u Kur'anu i dva ašereta,
 • sa polaznicima učiti redom od 1. do 49. strane Kur'ana,
 • upoznati i poučiti polaznike osnovama imanskih šartova,
 • upoznati i poučiti polaznike sa vrstama grijeha i tevbom,
 • upoznati i poučiti polaznike drugim propisima u vezi s namazom,
 • poučiti polaznike podne, ikindiju i jaciju,
 • upoznati i poučiti polaznike sa drugim namazima kojima je musliman zadužen,
 • upoznati i poučiti polaznike osnovama islamskih šartova,
 • približiti polaznicima lijepo ponašanje i odgojno djelovati na njih,
 • upoznati polaznike sa značajem domovine i bosanskog jezika.

Programski sadržaji

1. Kiraet
 • Učenje sufare – obrada harfova
 • Obrada osnovnih tedžvidskih pravila
 • Uputstvo učačima Kur’ana
 • Harfi medd – slova dužeg izgovora
 • Sebebi medd – uzrok dužeg izgovora
 • Idgam me’a-lgunneh
 • Idgam bila gunneh
 • Iklab
 • Izhar
 • Ihfa
 • Meddun munfesil
 • Meddun muttesil
 • Učenje Kur'ana gledajući od 1. do 49. strane
 • Učenje sure El-Kāfirūn
 • Učenje sure El-Kevser
 • Učenje sure El-Māūn
 • Učenje sure El-Kurejš
 • Ašere Sura El-Bekare, 1-5. Elif-Lām-Mīm
2. Akaid
 • Prvi imanski šart: Āmentu billāhi
 • Drugi imanski šart: Ve melāiketihī
 • Treći imanski šart: Ve kutubihī
 • Četvrti imanski šart: Ve rusulihī
 • Peti imanski šart: Ve-ljevmi-l-āhiri
 • Šesti imanski šart: Ve bi-l-kaderi hajrihī ve šerrihī minallāhi te'ālā
 • Pojam i smisao halala i harama
 • Namaz sprečava ružna djela
 • Namaz čuva i odgaja
 • Mali grijeh
 • Veliki grijeh
 • Teški grijeh
 • Posljedice grijeha
 • Tevba - pokajanje
 • Islam je vjera srednjeg puta
3. Fikh
 • Namazi:
 • Podne
 • Ikindija
 • Jacija
 • Šta kvari namaz
 • Sehvi-sedžda
 • Namaz u džematu
 • Prispijevanje u džemat
 • Mesh po mestvama
 • Tejemum – simbolično čišćenje
 • Džuma – sedmični ibadet
 • Bajram-namaz
 • Teravih-namaz – ramazanski ibadet
 • Namaz putnika
 • Namaz bolesnika
 • Prvi islamski šart: Kelimei-šehadet
 • Drugi islamski šart: namaz
 • Treći islamski šart: ramazanski post
 • Četvrti islamski šart: zekat
 • Peti islamski šart: hadž
 • Dova na vitr-namazu Kunut-dova
 • Namaska dova
 • Učenje dove poslije jela s prijevodom
4. Ahlak
 • Uža porodica – roditelji, sestre i braća
 • Ljubav i poslušnost prema roditeljima
 • Pažnja prema sestrama i braći
 • Dužnosti prema rodbini
 • Razvijanje lijepih osobina i navika
 • Čestitost i odgovornost
 • Skromnost i umjerenost
 • Razvijanje radne navike i stjecanje znanja
 • Ponašanje u društvu
 • Duhovno i tjelesno zdravlje
 • Zdrava ishrana
 • Ponašanje prilikom jela
 • Istina, laž i krađa
 • Važnost istine
 • Prevara, laž i krađa
5. Ostali sadržaji i vannastavne aktivnosti
 • Prvi čovjek Adem, a.s.
 • Kultura i civilizacija
 • Dužnost čuvanja zdravlja
 • Čistoća i lična higijena
 • Urednost muslimana (odjeća i obuća, kuća, soba, avlija, ulica...)
 • Domovina i identitet Moja domovina - Bosna i Hercegovina, Sandžak,
 • Bosanski jezik
 • Ja sam Bošnjak
 • Važnost i značaj mubarek-noći
 • Pripremanje prigodnih programa

Očekivani odgojno-obrazovni ishodi / postignuća polaznika mektebske pouke - II nivo

 • prepoznaju i pravilno izgovaraju harfove,
 • definiraju i praktično primjenjuju osnovna tedžvidska pravila,
 • naučili su, ponavljaju i ispravno uče sure od El-Kafirun do El-Maun i zapamćena ašereta,
 • ispravno su proučili od 1. do 49. strane Kur'ana,
 • nabrajaju i objašnjavaju osnove imanskih šartova,
 • imenuju i objašnjavaju vrste grijeha i značenje tevbe,
 • ponavljaju, ispravno definiraju i druge propise u vezi s namazom,
 • imenuju, praktično ponavljaju podne, ikindiju i jaciju,
 • ponavljaju, objašnjavaju i praktično klanjaju džumu, bajram i teravih-namaz,
 • nabrajaju i objašnjavaju osnove islamskih šartova,
 • praktično pokazuju manire lijepog ponašanja i odgoja,
 • prepoznaju značaj domovine i bosanskog jezika.

Treći nivo

Zadaci mektebske pouke - III nivo

 • upoznati i poučiti polaznike osnovnim tedžvidskim pravilima,
 • poučiti polaznike pet novih kraćih sura u Kur'anu i nekoliko ašereta,
 • sa polaznicima učiti redom od 50. strane Kur'ana,
 • približiti polaznicima snagu vjere kroz spoznaju imanskih šartova,
 • približiti polaznicima propisane dužnosti kroz spoznaju islamskih šartova,
 • sa polaznicima obnoviti i utvrditi pet obaveznih dnevnih namaza,
 • upoznati polaznike i približiti im načela islamskog morala,
 • upoznati život Božijih poslanika radi primanja pouke u životu,
 • kod polaznika razvijati senzibilitet za njegovanje vlastite kulture, bosanskog
  jezika, tradicije i građenje vlastitog identiteta,
 • kod polaznika razvijati osjećaj za dobro, želju za moralnim usavršavanjem i želju za životom utemeljenim na moralnosti,
 • kod polaznika razvijati pozitivnu sliku o vlastitoj vjeri, kulturi, tradiciji, domovini i vlastitom identitetu.

Programski sadržaji

1. Kiraet (Stil i melodičnost Kur'ana)
 • Obrada osnovnih tedžvidskih pravila II
 • Znakovi za stajanje
 • Idgam mislejn
 • Idgam mutedžanisejn
 • Idgam mutekaribejn
 • Izharun šefevijjun
 • Ihfaun šefevijjun
 • Meddun lazim
 • Meddun lin
 • Meddun arid
 • Izgovor riječi Allah – Lafzatullah
 • Damir – izgovor lične zamjenice hu
 • Kalkaleh – naglašavanje harfova
 • Izgovor glasa r
 • Sedždei-tilavet
 • Sekteh – stanka, zadržavanje daha
 • Kur’anske kratice
 • Ljepota i vrijednost učenja Kur'ana
 • Učenje Kur'ana gledajući od 50. strane
 • Učenje sure El-Fīl
 • Učenje sure El-Humezeh
 • Učenje sure El-'Asr
 • Učenje sure Et-Tekāsur
 • Učenje sure El-Kāri'ah
 • Ašere - hifz odlomaka iz Kur'ana Sura El-Bekare, 284-286. Lillahi
 • Sura El-Isra, 110-111. Kulid'ullahe
 • Sura El-Hašr, 20-24. Lā jestevī ashābu-n-nāri
 • Prva stranica sure Ja-Sin
2. Akaid
 • Amentu billahi – Vjerovanje u Boga
 • Tevhid – Allah je jedan
 • Vjerovanje u gajb
 • Kufr, širk i nifak
 • Allahova lijepa imena
 • Esmau-l-husna
 • Ve melaiketihi
 • Vjerovanje u Božije meleke
 • Druga duhovna bića - džini i šejtani
 • Ve kutubihi - Vjerovanje u Božije knjige i suhufe
 • Kur'an - posljednja objava
 • Ve rusulihi - Vjerovanje u Božije poslanike
 • Mudžize Božijih poslanika
 • Kur'an, Isra i Miradž
 • Ve-l-jevmi-l-āhiri - Vjerovanje u Sudnji dan
 • Džennet i Džehennem
 • Ve bi-l-kaderi hajrihi ve šerrihi minnallahi te'ala Ve bi-l-kaderi hajrihi ve
  šerrihi minnallahi te'ala - Vjerovanje u Božije određenje, dobro i zlo
3. Fikh
 • Kelimei-šehadet - svjedočenje pripadnosti islamu
 • Pet dnevnih namaza
 • Farzovi u namazu
 • Vadžibi u namazu
 • Smisao i vrijednost džemata i namaza u džematu
 • Dženaza-namaz
 • Propisi i fadileti ramazanskog posta
 • Zekat – Bejtu-l-mal
 • Sadekatu-l-fitr
 • Hadž Propisi i fadileti hadža
 • postupci punoljetne osobe
 • Propisi o higijeni Gusul – vjersko kupanje
 • Hajz, nifas i istihaza
 • Uloga i značaj porodice
 • Ženidba i udaja
 • Hidžab - smisao i značaj pokrivanja muslimanki
 • Sunnet Božijeg Poslanika, a.s.
 • Drugi izvor Šerijata
4. Ahlak
 • Načela islamske etike
 • Postizanje Božijeg zadovoljstva
 • Izvršavanje dužnosti prema Allahu, dž.š.
 • Dužnosti prema sebi
 • Odgovornost prema životu i zdravlju (kultura zdravstvene i medicinske
  njege)
 • Rad i radna kultura
 • Stjecanje znanja
 • Dužnosti prema ljudima
 • Poslušnost i briga o roditeljima
 • Čuvanje rodbinskih veza
 • Dužnosti prema komšijama
 • Prijateljstvo i drugarstvo
 • Poštovanje starijih
 • Pobožnost i bogobojaznost
 • Iskrenost i pravednost
 • Predanost i strpljivost
 • Istinoljubivost i pouzdanost
 • Dobrota i ustrajnost
 • Samilost i praštanje
 • Pokuđene osobine
 • Ogovaranje
 • Mržnja i ljubomora
 • Oholost
 • Škrtost i zavidnost
 • Neprijateljstvo
 • Zabranjeni i štetni poroci
 • Droga
 • Alkohol i alkoholna pića
 • Duhan – upotreba i njegova štetnost
 • Nemoral - blud
 • Ovisnost o internetu
 • Horoskop i savremena idolatrija
 • Kocka, igre na sreću i sportske kladionice
 • Odgovornost prema prirodi
 • Čuvanje okoline - ekologija
 • Odnos prema biljnom i životinjskom svijetu
5. Historija islama
 • Općenito o Božijim poslanicima
 • Božiji poslanici spomenuti u Kur'anu
 • Ulu-l-azm: Nuh, a.s., Ibrahim, a.s., Musa, a.s., Isa, a.s. i Muhammed, a.s.
 • Djetinjstvo Muhammeda, a.s.
 • Porodica poslanika
 • Muhammeda, a.s. Hidžra – Prelazak iz Meke u Medinu
 • Bitka na Bedru
 • Oprosni hadž
 • Preseljenje na ahiret - smrt Božijeg Poslanika
6. Ostali sadržaji i vannastavne aktivnosti
 • Kultura
 • Imena ljudi i naroda
 • Lijepa muslimanska imena
 • Kultura komuniciranja Lijepa riječ
 • Društvo i vjerske zajednice u Švicarskoj i multikulturalnost
 • Najpoznatiji vakufi i džemati IZBCH
 • Dan džamija i džemata Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj
 • Zajednica - historijski nastanak i razvoj
 • Prava i dužnosti džematlija
 • Odgoj i obrazovnje Mekteb, džamija i škola temelji odgoja i obrazoavnja
 • Blagdani
 • Prigodni programi povodom blagdana
 • Pripremanje prigodnih programa

Očekivani odgojno-obrazovni ishodi / postignuća polaznika mektebske pouke - III nivo

 • definiraju i praktično primjenjuju osnovna tedžvidska pravila,
 • naučili su, ponavljaju i ispravno uče sure od El-Kurejš do El-Kari'ah, zapamćena ašereta i prva stranice sure Ja-Sin,
 • ispravno su proučili redom od 50. strane Kur'ana,
 • razumiju, objašnjavaju i povezuju imanske šartove,
 • uče i primjenjuju propisane islamske dužnosti proizašle iz islamskih šartova,
 • ponavljaju, objašnjavaju i praktično klanjaju pet dnevnih namaza,
 • prepoznaju i praktično primjenjuju načela islamskog morala,
 • naučili su i opisuju život Božijih poslanika,
 • pokazuju osjećaj i brigu za vlastitu kulturu, bosanski jezik, tradiciju i identitet,
 • prepoznaju dobro i preporučuju život utemeljen na moralnim vrijednostima,
 • iskazuju ljubav i privrženost prema džamiji, džematu i Zajednici,
 • iskazuju ljubav prema vjeri, domovini, jeziku, kulturi i tradiciji.