Sažetak (bosanski)

 • Opšti informacije
 • Prikupljanje i upotreba podataka
 • Podaci dnevnika
 • Kolačići
 • Pružatelji usluga
 • Sigurnost
 • Linkovi na druge stranice
 • Dječja privatnost
 • Promjene ove politike privatnika
 • Kontakt

Politika privatnosti stranice Mekteb.izbch.ch (bosanski) 

Opšte informacije

Izbch upravlja web stranicom mekteb.izbch.ch koja pruža USLUGE. Ova se stranica koristi za informiranje posjetitelja web stranice u vezi s našim pravilima prikupljanja, korištenja i otkrivanja ličnih podataka ako je neko odlučio koristiti našu uslugu, internetsku stranicu mekteb.izbch.ch.  Ako odlučite koristiti našu uslugu, tada pristajete na prikupljanje i korištenje informacija u vezi s ovim pravilima. Lični podaci koje prikupljamo koriste se za pružanje i poboljšanje usluge. Vaše podatke nećemo koristiti ili dijeliti ni sa kim, osim kako je opisano u ovim Pravilima o privatnosti. Naša Pravila o privatnosti kreirana su uz pomoć  Privacy Policy Template.

Prikupljanje i upotreba informacija

Za bolje iskustvo tokom korištenja naše usluge, možda ćemo tražiti da nam date određene lične podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, telefonski broj i poštansku adresu. Informacije koje prikupljamo koristit ćemo za kontakt ili identifikaciju.

Dnevnik podataka

Želimo vas obavijestiti da kad god posjetite naš servis prikupljamo podatke koje nam vaš preglednik šalje i koji se nazivaju Dnevnik podataka. Ovi podaci dnevnika mogu sadržavati podatke poput adrese Internet protokola („IP“ računara), verzije pregledača, stranice naše usluge koju posjetite, vrijeme i datum posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama i druge statistike.

Kolačići

Kolačići su datoteke s malom količinom podataka koje se najčešće koristi anonimni jedinstveni identifikator. One se šalju vašem pregledaču sa veb lokacije koju posećujete i smeštaju se na čvrsti disk vašeg računara. Naša web stranica koristi ove “kolačiće” za prikupljanje podataka i za poboljšanje naše usluge. Imate mogućnost ili prihvatiti ili odbiti ove kolačiće i znati kada se kolačić šalje na vaše računalo. Ako odlučite odbiti naše kolačiće, možda nećete moći koristiti neke dijelove naše Usluge.  Za općenitije informacije o kolačićima, molimo pročitajte “Šta su kolačići?“.

Pružatelji usluga

Možemo angažirati kompanije treće strane i pojedince iz sledećih razloga: Da bismo olakšali našu uslugu; Da bismo pružili Uslugu u naše ime; Obavljanje usluga vezanih za uslugu; ili Da bismo nam pomogli u analizi kako se naša usluga koristi. Želimo obavijestiti korisnike naših usluga da ove treće strane imaju pristup vašim ličnim podacima. Razlog je u izvršavanju zadataka koji su im dodijeljeni u naše ime. Međutim, oni su dužni da podatke ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.

Sigurnost

Cijenimo vaše povjerenje u pružanju vaših ličnih podataka, pa nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva zaštite. Ali zapamtite da nijedna metoda prijenosa putem interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nisu 100% sigurni i pouzdani i ne možemo garantirati njegovu apsolutnu sigurnost. 

Veze do drugih web lokacija

Naša usluga može sadržavati veze do drugih web lokacija. Ako kliknete na vezu treće strane, bit ćete preusmjereni na tu stranicu. Imajte na umu da tim vanjskim web lokacijama ne upravljamo. Zbog toga vam toplo savjetujemo da pogledate Politiku privatnosti ovih web stranica. Mi nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo koje treće strane ili usluge trećih strana.

Dječja privatnost

Naše usluge su namijenjene i djeci mlađoj od 13 godina, ali samo uz roditeljsko znanje i odobrenje. Sve informacije koje prikupljamo su za bolje iskustvo korištenja naše usluge, možda će nam trebati određene lične informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, telefonski broj i poštansku adresu. Informacije koje prikupljamo upotrijebit ćemo za kontaktiranje roditelja djece ili za identifikaciju. Ako ste roditelj ili skrbnik i svjesni ste da nam je vaše dijete pružilo lične podatke koje ne odobravate, kontaktirajte nas kako bismo mogli poduzeti potrebne radnje.

Izmjene u ovoj politici privatnosti

S vremena na vreme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Stoga vam savjetujemo da periodično pregledavate ovu stranicu radi bilo kakvih promjena. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama objavljivanjem novih Pravila o privatnosti na ovoj stranici. Te promjene stupaju na snagu odmah nakon što budu objavljene na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga u vezi s našim Pravilima o privatnosti, ne oklijevajte nas kontaktirati.  

Privacy Policy of Mekteb.izbch.ch (English)

Summary (English)

 • General 
 • Information collection and use 
 • Log data 
 • Cookies 
 • Service Providers 
 • Security
 • Links to other sites 
 • Children’s Privacy 
 • Changes to This Privac Policy 
 • Contact

General

Izbch.ch operates the mekteb.izbch.ch website, which provides the SERVICE. This page is used to inform website visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service, the mekteb.izbch.ch website. If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation with this policy. The Personal Information that we collect are used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. Our Privacy Policy was created with the help of the  Privacy Policy Template and the Online Privacy Policy Template.

Information Collection and Use

For a better experience while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact or identify you.

Log Data

We want to inform you that whenever you visit our Service, we collect information that your browser sends to us that is called Log Data. This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data that is commonly used an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website that you visit and are stored on your computer’s hard drive. Our website uses these “cookies” to collection information and to improve our Service. You have the option to either accept or refuse these cookies, and know when a cookie is being sent to your computer. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of our Service. For more general information on cookies, please read “What Are Cookies”.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:
 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.
We want to inform our Service users that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

Our Services address children under the age of 13 but only with parental knowledge and approval.. All information we collect is for a better experience while using our Service, we may require certain personally identifiable information, including but not limited to your name, phone number, and postal address. The information that we collect will be used to contact parents of children.or identify you. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information you do not approve, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, we advise you to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately, after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.