a.s.

alejhi-s-selam – Neka je mir na njega

Abdest

obredno pranje prije namaza ili učenja Kur’ana; 2. uvijet za namaz

Ahiret

Drugi, budući svijet

Ahlak

1. moral, lijepo ponašanje
2. predmet u mektebu u kojem se uči o lijepom ponašanju

ahmedija

kapa bijele boje koju nosi imami; može biti i druge moje

Ajet

Dio sure, rečenica u suri.

Akaid

1. vjerovanje, propisi o vjerovanju
2. predmet u mektebu u kojem se uči o islamskom vjerovanju

Alim

učenjak, onaj koji mnogo zna

Arefat

polje, prostor nedaleko od Mekke gdje hadžije borave jedan dan (8. zul-hidždže) tokom obavljanja hadža

Ashab

Prijatelj, drug Allahovog poslanika, a.s.