Hadiske zbirke

su knjige u kojima su sabrani i sakupljeni hadisi Muhammeda, a.s. Takvih zbirki hadisa ima mnogo, a najpoznatijih ima šest. One se najčešće zovu po imenu osobe koja je hadise sakupila i stavila ih u zbirku – Buharija, Muslim, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže i Nesai.